Kullanıcı Sözleşmesi

MÜŞTERİ HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ  1. TARAFLAR

  İşbu Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), internet üzerinden (web sitesi, www.istanbulsinemaatolyesi.com) Eğitim Başvuru Formu’nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste mukim olan kişi (bundan böyle “Hizmet Alan” olarak anılacaktır) ile Esenler Vergi Dairesi nezdinde 39832532724 Vergi Kimlik Numarası ile kayıtlı mukim İstanbul Sinema Atölyesi (Ersin Gültekin)(bundan böyle sözleşmede “Hizmet Veren” olarak anılacaktır) arasında; Eğitim Başvuru Formu’nun doldurulduğu ve onaylandığı tarih itibari ile karşılıklı antant kalınarak imzalanmış sayılmaktadır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu, Hizmet Alan’ın; Hizmet Veren tarafından sunulan ve işbu Sözleşme’nin HİZMETLER ana başlıklı dördüncü maddesinde açıkça belirtilmiş olan hizmetleri ücreti mukabilinde temin etmesi ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

  1. TANIMLAR

  İşbu Sözleşme içerisinde geçen;

  – İnternet Sitesi/Web Sitesi: www.istanbulsinemaatolyesi.com ‘u

  – İnteraktif Ortam Dersi/Eğitimi/Kursu veya İnteraktif Kurs: Online (Uzaktan Eğitim) senaryo kursunu

  ifade eder.

  1. HİZMETLER

  “Hizmet Veren” tarafından interaktif ortamda senaryo yazımı ile ilgili 12 hafta ve 36 saatlik eğitim (online eğitim) verilecektir.

  – Kurs süresince yapılan interaktif ortam derslerinin kayıt altına alınacak ve Hizmet Alan’ın ulaşımına sağlanacaktır.

  – Kurs süresince, dersler ile alakalı olarak kullanılacak doküman ve materyaller Hizmet Alan’a interaktif iletişim ortamları vasıtasıyla sağlanacaktır.

  1. HİZMET ALANIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  5.1. “Hizmet Alan”, “Hizmet Veren”in uygun görmesi ve aralarında antant kalmaları dahilinde; 36 saatlik interaktif kurs süresi içerisinde veya 36 saatlik interaktif kurs süresinin dolumu ardından “Hizmet Veren” tarafından ve “Hizmet Veren” namına yürütülen projelere katılabilecek ve senaryo yazımı konusundaki gelişimine devam edebilecektir.

  5.2. “Hizmet Alan”, 36 saatlik interaktif kurs süresi içerisinde, her ne aşamada olursa olsun “Hizmet Veren”in kabulü doğrultusunda; eğer varsa “Hizmet Veren” tarafından açılacak olan bir sonraki interaktif kurs döneminde (30/60/90 gün sonra) kalan eğitimine devam edebileceği şekilde interaktif kurs eğitimini erteleyebilecektir. Ancak, her ne kadar “Hizmet Alan”ın eğitimi erteleme hakkı olsa dahi, “Hizmet Alan”ın kayıt olduğu interaktif kurs eğitim döneminden sonra yeni bir interaktif kurs eğitim dönemi açılmaz ise “Hizmet Alan” her hangi bir tazminat talep edemeyecek; eş zamanlı olarak katılamamış olsa dahi “Hizmet Veren” tarafından kayıt altına  alınmış olan interaktif kurs dersleri materyallerinden yararlanarak 36 saatlik interaktif kurs eğitimini tamamlamış sayılacaktır.

  5.3. “Hizmet Alan”, işbu Sözleşmenin HİZMETLER ana başlıklı dördüncü maddesinde açıkça belirtişmiş olan hizmetlerden;  “Hizmet Veren”in kendi takdir etmiş olduğu online platformlar üzerinden yararlanacağını ve bu platformlara ulaşım sorumluluğunun kendisinde (Hizmet Alan) olduğunu, ulaşımı konusunda yaşayacağı herhangi bir aksilikten dolayı “Hizmet Veren”i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.4. “Hizmet Alan”, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olduğunu, kısıtlılık hali bulunmadığını ve fiil ehliyetlerine sahip olduğunu, internet sitesinde yer alan “Kayıt Başvuru Formu” başlığı altında sunduğu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.5. “Hizmet Alan” tarafından “Kayıt Başvuru Formu” ‘nda verilen bilgilerin hatalı veya eksik girilmesinden kaynaklı oluşabilecek her türlü gecikme ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.6. “Hizmet Veren” tarafından elde edilen kayıtların rızası dahilinde olduğunu kabul eder.

  5.7. “Hizmet Alan”, “Hizmet Veren”in, mali ve manevi hakları kendisine ait olan her ne formatta olursa olsun, 36 saatlik eğitim süresi içerisinde olsun veya olmasın; interaktif eğitim çalışmalarında kullanılan belge, ekran paylaşım veya görüntüsü, sunum gibi görsel, işitsel veya yazılı materyallerin  kaydedilmesine, çoğaltılmasına, yayımlanmasına ve paylaşılmasına izin vermediğini kabul eder.

  5.8. “Hizmet Alan”ın herhangi bir interaktif eğitim çalışmasına katılması üzerine, 36 saatlik eğitim süresi içerisinde olsun veya olmasın; çalışmalarda kullanılan materyalleri “Hizmet Veren”in açık yazılı onayı olmaksızın kullanması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan hukuki ve cezai her türlü sorumluluğu üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. HİZMET VERENİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1. “Hizmet Veren”, işbu Sözleşmenin HİZMETLER ana başlıklı dördüncü maddesinde açıkça belirtilmiş olan hizmetleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6.2. “Hizmet Veren”, işbu Sözleşmenin HİZMETLER ana başlıklı dördüncü maddesinde açıkça belirtilmiş olan hizmetleri yerine getirirken, kendi takdir ettiği online iletişim/toplantı platformunu (Zoom, Google Meet, Facebook, Whatsapp, Telegram vb.) kullanabilecektir.

  6.3. “Hizmet Veren”, 36 saatlik interaktif kurs süresince, takdiri kendisine kalmakla beraber, uygun gördüğü ve istediği zamanlarda belirlemiş olduğu interaktif kurs tarihlerini (gün, saat, dakika vb.) değiştirebilecektir.

  6.4. “Hizmet Veren”, uygun gördüğü takdirde; “Hizmet Alan”ın baş vurduğu interaktif kurs döneminin dersleri henüz başlamadan önce, en geç üç ay sonraki interaktif kurs dönemine denk gelecek şekilde “Hizmet Alan”ın interaktif kurs dönemini erteleyebilir. Ancak bu durumda, “Hizmet Veren” “Hizmet Alan”dan ek bir ücret talep edemez.

   6.5. “Hizmet Veren”, hizmet verdiği süre boyunca interaktif kursun gün ve saatlerinde uygun gördüğü şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

   6.6. 
   “Hizmet Veren”,  interaktif kursun her yeni döneminin başlangıç tarihini minimum kontenjanı dolana kadar, 6 hafta süreyi geçmemek kaydıyla erteleme hakkına sahiptir.

   1. SÖZLEŞME SÜRESİ

   İşbu Sözleşme, “Hizmet Alan” tarafından interaktif ortamda onaylanıp “Hizmet Veren”e kurs ücretinin ödenmesine müteakiben yürürlüğe girecek olup işbu Sözleşmenin HİZMETLER ana başlıklı dördücü maddesinde belirtilmiş olan 36 saatlik eğitim sürecinin, “Hizmet Alan” aktif olarak katılmış olsun veya olmasın, tamamlanması ardından kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme sonra erse dahi Gizlilik ile ilgili maddeler yürürlükte kalacaktır.

   1. FESİH

   İşbu Sözleşme, “Hizmet Veren” tarafından herhangi bir çerçeveye bağlı olmaksızın istenildiği zaman, gerekçesiz de olsa tek taraflı olarak fesih edilebilecektir. Bu durumda, “Hizmet Veren” eğer takdir eder ise (zorunlu değil), “Hizmet Alan”a; “Hizmet Alan”ın katıldığı ders saatine oranla kendi (“Hizmet Veren”) takdir edeceği miktarda bir geri ödeme yapabilecektir.

   1. GİZLİLİK

   9.1. “Hizmet Alan”, “Hizmet Veren” tarafından kendisine sunulan, işbu Sözleşmeye konu olan interaktif kurs ile ilgili elektronik ortamdakiler de dahil olmak üzere her türlü belge, ekran paylaşım ve görüntüsü, sunum hatta bunlarda sınırlı olmamak üzere; “Hizmet Veren”ce paylaşımı yapılan her türlü sair görsel, işitsel veya yazılı materyallerin gizliliğini korumakla, “Hizmet Veren”in açık ve yazılı rızası olmaksızın bu unsurları kaydetmemekle, çoğaltmamakla, yayımlamamakla ve kanuni istisnalar dışında her türlü üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür.

   9.2. “Hizmet Alan”, 36 saatlik interaktif kurs süresi içerisinde veya 36 saatlik interaktif kurs süresinin dolumu ardından “Hizmet Veren”in uygun görmesi ve aralarında antant kalmaları dahilinde, “Hizmet Veren” namına yürütülen veya yürütülecek olan projelere katılması durumunda işbu Sözleşmenin süresine bağlı olmaksızın (süresiz olarak); “Hizmet Veren”ce temin edilmiş veya edilecek olan her türlü bilgi, belge, veri, proje ile ilgili her türlü fikir, proje taslağı, projeye ilişkin her türlü unsur ve sair unsurları ticari sır olarak kabul edecek ve/veya fikir ve sanat eseri olarak kabul edecek ve Hizmet Verenin yazılı ve açık onayı olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. “Hizmet Alan”, yukarıda belirtildiği gibi; “Hizmet Veren”in uygun görmesi ve aralarında antant kalmaları halinde yürütülecek projelerin “Hizmet Veren” namına olduğunu kabul edecek ve interaktif eğitim süreci kapsamı dışında sayılacak niteliğe haiz olan her türlü proje çalışmaları (toplu proje çalışmaları dahil) içerisinde kendisinin de (Hizmet Alan) fikri katkıları ve/veya çeşitli çalışmaları var olsa dahi; fikir ve mülkiyet haklarının “Hizmet Veren”e ait olduğunu kabul edecek ve yapılan proje çalışmaları ile ilgili yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın her türlü yazılı, görsel unsurların gizliliğini koruyacaktır.

   1. DELİL SÖZLEŞMESİ

   İşbu Sözleşmenin yürütülmesi, yorumu, ödemeler ve doğabilecek her türlü ihtilafta, Hizmet Veren’in defter, evrak ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193üncü maddesi gereğince münhasır delil teşkil edecektir. Hizmet Alan bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini ve Hizmet Veren’in kayıtlarının kati delil oluşturacağını kabul ve taahhüt eder.

   1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

   İşbu Sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan Adliyesi) İcra Daireleri yetkili olacaktır.

   1. TEBLİGAT

   İşbu Sözleşmeden doğan her türlü bildirim, tarafların elektronik posta adresleri üzerinden gerçekleşecektir. Bu elektronik posta adresleri yasal posta adresleri olarak kabul edilir. “Hizmet Veren” tarafından kullanılacak olan elektronik posta adresi info@istanbulsinemaatolyesi.com ‘dur. Taraflar, elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, bir (1) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bildirim gerçekleşmediği taktirde eski elektronik posta adresine yapılacak olan tebligat “Hizmet Alan”ın kendisine yapılmış sayılacak ve geçerli olacaktır.

   1. CAYMA ve İADE HAKKI

   13.1. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile imzalanan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Hizmet Alanın veya Hizmet Alan tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Hizmet Alan, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

   1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Hizmet Alanın veya Hizmet Alan tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
   2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Hizmet Alanın veya Hizmet Alan tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
   3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Hizmet Alanın veya Hizmet Alan tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

   Hizmet Alan aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

   1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Hizmet Veren veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   2. b) Hizmet Alanın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   4. d) Cayma hakkına ilişkin işbu sözleşmede belirlenmiş olan “14 günlük cayma hakkı talep edebilme süresinin” dolmuş olması durumunda.

   ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

   1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

   ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Hizmet Alana anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

   1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Hizmet Alanın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

   İ ) Hizmet alımına ilişkin sözleşmeler.

   13.2. İşbu Sözleşmenin HİZMETLER ana başlıklı dördüncü maddesinde yer alan hizmetler kapsamında, “Hizmet Alan” tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

   a- Hizmet Alan tarafından cayma hakkı, Hizmet Alan aktif olarak bulunmuş olsun veya olmasın, interaktif kursun ilk dersinin tamamlanmış olması  ardından 14 gün süreye tabiidir. Hizmet Alan, bu 14 günlük süre içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

   b- Hizmet Alan, hak süresi içerisinde, cayma hakkını kullanmak istediğini yazılı olarak Hizmet Veren’in işbu Sözleşmenin TEBLİGAT ana başlıklı 11inci maddesinde belirtilen elektronik posta adresine bildirmelidir.

   c- Hizmet Alan’ın hak süresi içinde cayma hakkını kullanmayı yukarıdaki şartlara bağlı olarak talep etmesi durumunda Hizmet Veren iadesini yapacağı ücretten takdirine bağlı olarak Hizmet Alan’ın o ana kadar almış olduğu hizmetlerin bedelini düşme hakkına sahiptir.

   1. a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

   Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Hizmet Alan ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Hizmet Alan’a geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Hizmet Veren bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Hizmet Alanın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Hizmet Alanın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Hizmet Alan iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

   Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Hizmet Veren, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Hizmet Alana nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Hizmet Veren ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılmış olan prosedür gereğince Hizmet Alana nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Hizmet Verenin Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

   Hizmet Alan, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

   1. b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

   İade, Hizmet Alandan banka hesap bilgileri istenerek, Hizmet Alanın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

   Hizmet Veren bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

   Hizmet Alan, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

   13.3 Hizmet Alan’ın 14 günlük cayma hakkı süresi aşıldıktan itibaren kursa devam etmemesi, tamamen veya parçalı olarak eğitim ve derslere katılmaması ya da devam etmeyeceğini / katılmayacağını veya kurstan ayrılacağını beyan etmesi durumlarında Hizmet Veren tarafından ücret iadesi yapılmaz.

   1. EK HÜKÜMLER

   14.1. İşbu Sözleşmenin, herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde hükümsüz sayılması halinde Sözleşmenin diğer maddeleri varlığını ve geçerliliğini devam ettirir.

   14.2. İşbu Sözleşme, Sözleşmenin konusu hakkında tarafların genel ve nihai anlayışını teşkil ederek, taraflar arasında daha önceden yapılmış olan yazılı ya da sözlü her türlü irtibat, beyan ve anlaşmanın yerini alır.

   14.3. “Hizmet Alan”ın, Eğitim Başvuru Formunu doldurması ve işbu Sözleşme’yi okuduğunu elektronik ortamda onaylaması ile beraber başvuru formunda belirttiği kişisel bilgilerinin; internet sitesinde yayımlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde işleneceği hakkında bilgi edindiğini kabul ve beyan eder.

  1. 13.3. Hizmet Alanın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Hizmet Alana bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: