Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

 1. SATICININ BİLGİLERİ

Unvan: İstanbul Sinema Atölyesi (Ersin Gültekin)
Vergi Dairesi: Esenler    Vergi No: 39832532724
Telefon:0 552 865 54 76
İnternet Sitesi: http://www.istanbulsinemaatolyesi.com
E-posta adresi: info@istanbulsinemaatolyesi.com

 1. ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

Ürün, istanbulsinemaatolyesi.com sitesi üzerinden satıcı tarafından satışa sunulan uzaktan eğitim hizmetidir.

Hizmet, senaryo yazımı konusunda 144 saatlik uzaktan eğitim sürecini kapsamaktadır. Eğitim süreci boyunca, satıcı yapılan dersleri kayıt altına alacak ve alıcıya sunacaktır. Eğitim boyunca, eğitim ile alakalı olarak kullanılacak doküman ve materyaller satıcı tarafından alıcıya interaktif iletişim ortamları (internet ortamı) vasıtasıyla sunulacaktır.

 1. SINIRLAMALAR

SATICI, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

 1. SÜRE

Alıcı satın almayı gerçekleştirmesine müteakiben Satıcı tarafından belirlenecek olan uzaktan eğitim kurs dönemi tarihinden başlayarak hizmetlerden yararlanabilecektir.
SATICI, hizmet verdiği süre boyunca uzaktan eğitimin gün ve saatlerinde uygun gördüğü şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SATICI,  uzaktan eğitimin her yeni döneminin başlangıç tarihini minimum kontenjanı dolana kadar, 4 hafta süreyi geçmemek kaydıyla erteleme hakkına sahiptir.

 1. ÜCRET

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. TESLİMAT ve İFA

Uzaktan eğitim ürünlerinin fiziki teslimatı bulunmamaktadır. İnternet ortamında sunulan ürün/hizmet, ürünün/hizmetin satın alınması ardından Satıcı tarafından alıcıya sunulmaya başlanır.

 1. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1. ALICI tarafından SATICI’ya ait yukarıda bildirilen iletişim adreslerinden birine yazılı iade bildiriminde bulunulması,

7.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

7.2.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.5. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, gerekmesi halinde, ÜRÜN FATURASININ ASLININ Vergi Usul Kanunu gereğince SATICI’ya iade edilmesi GEREKMEKTEDİR. Bu gereklilik Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genelgesi’nden kaynaklanmaktadır. CAYMA HAKKINI kullanan TÜKETİCİ, kendisine gönderilen fatura aslını, alt kısmında veya arkasında varsa “Malı iade edenin bilgileri ve iade edilen mala ilişkin bilgiler”kısmını doldurup altını imzalamak suretiyle SATICI’ya ürünle beraber iade etmelidir. (İade faturası talep edilebilecek haller saklıdır)

7.2.6. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Ön bilgilendirme formunda anlaşmalı kargo şirketi SATICI tarafından belirtilmediği takdirde, iade kargo bedeli her halükarda Satıcı’ya aittir. Cayma hakkının kullanımıyla ilgili kapsam, içerik ve talimatlar ile ilgili ek bilgi ya da karşılaştığınız sorunlar için info@xxx.com ile iletişim kurabilirsiniz.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 2. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 3. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir
 2. İTİRAZ

Şikayet ve itirazları konularındaki başvurularını alıcı, belirtilen iletişim yollarıyla satıcıya ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 1. TARİH

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve alıcının satın almayı gerçekleştirmesinden önce; alıcı tarafından xxx.com internet sitesi üzerinden onaylanmıştır.